top of page

Unlimited

Какво представлява риск мениджмънт и оценка на риска?

#riskmanagment #riskassessment #education


Risk management - Риск мениджмънтът представлява управлението на риска в инвестирането, което е нужно, поради възможността за сключване на губеща сделка или инвестиция. За да нямаме такава ни трябва бизнес стратегия. Възможността за сключване на губеща сделка или инвестиция се разбира от успеваемостта на тази стратегия, която ни осигурява нужната информация за риска, който можем да очакваме с инвестицията. Липсата на риск мениджмънт е основната причина, която проваля инвеститорите в дългосрочен план. По-високата успеваемост на стратегията позволява по-голям риск, а по-ниската предполага по-малък риск. Това означава, че основната цел на риск мениджмънта е да предпази нашия капитал, когато сключим губеща сделка или инвестиция чрез съставяне на план.

Risk assessment - Оценката на риска е комбинирани усилия за идентифициране и анализиране на потенциални събития, които могат да повлияят негативно на вашите активи и помага за вземане на преценки „за поносимостта на риска въз основа на анализ на риска“, като същевременно се вземат предвид влияещите фактори т.е. информацията, която ви трябва, за да съставите план.

Намаляването на риска зависи от нашите амбиции, цели и портфолио. Инвестицията ни е в риск, докато работим с главницата, която сме инвестирали. При получаване на лихвите и тяхното реинвестиране ние намаляваме риска постепенно, докато не изкараме цялата главница. Тогава работим само с печалбата и можем да поемем по-големи рискове. Важно е да запомните, че алчността е враг и ако се стигне до това да се двоумите дали да изкарате всичко сега или по-късно, би било добре да се сетите какво прочетохте преди малко.


2 views
bottom of page